Privacy- verklaring SLUISlab Amsterdam

Sluislab Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens om haar wettelijke-, onderzoeks- en onderwijstaken goed uit te kunnen voeren. Ook voor bijvoorbeeld stages, extra begeleiding, studiereizen of andere diensten kan het zijn dat wij (extra) gegevens van je nodig hebben. Je hebt er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook de informatie van de partners met wie wij digitaal samenwerken is beschermd en voldoet aan de regels van de AVG en is geregeld via zogenaamde ‘verwerkersovereenkomsten’. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Waarom verwerken wij je gegevens?

We verzamelen en registreren gegevens via ons nieuwsbrief aanmeldformulier om je te blijven informeren over evenementen en ontwikkelingen. Wij doen dit op basis van de wettelijke grondslag ‘gerechtvaardigd belang’, zoals in de AVG in artikel 6.1 onder f beschreven.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Wij ontvangen jouw gegevens door je nieuwsbrief inschrijving via ons aanmeldformulier of wanneer je per email contact met ons zoekt. Wanneer jouw gegevens nodig zijn voor diensten die niet onder onze wettelijke verplichting of onze onderzoek- en onderwijstaak vallen, vragen wij je toestemming voor het verkrijgen en gebruiken van je gegevens. Wij leggen je dan uit waarom die gegevens nodig zijn en met wie wij je gegevens eventueel delen. Je wordt erop gewezen dat je in zo’n geval niet verplicht bent om je gegevens te verstrekken. Je mag je toestemming altijd weer intrekken. Onder het kopje ‘Wat zijn je rechten?’ lees je hier meer over.

Delen met anderen

Wij verstrekken je gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke taak of onze onderzoeks- en onderwijstaak. Met organisaties die je persoons- gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor dit gebruik van je persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijke.

Onderzoek

Wij gebruiken soms persoonsgegevens of geven die aan anderen om onderzoek uit te voeren of te gebruiken voor statistische doeleinden. Er zijn dan drie mogelijkheden:

  • Vrijwel alle onderzoeken werken met geanonimiseerde onderzoeksgegevens, zodat niemand kan zien dat dit onderzoek met je gegevens wordt of is uitgevoerd.
  • Soms is het noodzakelijk om het onderzoek niet anoniem uit te voeren. In dat geval vragen wij van tevoren je toestemming om gegevens van jou te mogen gebruiken.
  • In uitzonderingsgevallen is het verkrijgen van je toestemming niet mogelijk of niet wenselijk. Bijvoorbeeld als dit onevenredig veel tijd en moeite kost. Wij zullen dit altijd zorgvuldig afwegen. Je kunt hier wel altijd bezwaar tegen maken. Bovendien zullen wij in deze uitzonderingsgevallen je gegevens ook altijd anonimiseren of versleutelen.

Wil je niet dat wij je persoonsgegevens verwerken voor onderzoek? Laat ons dat dan weten, via: sluislab@inholland.nl of via functionarisgegevensbescherming@inholland.nl

Wat zijn je rechten?

Je kunt een beroep doen op de volgende Privacyrechten.

Recht op inzage in gegevens

Je kunt ons vragen om inzage in je persoonsgegevens. Je kunt zonder het geven van een reden een opgave krijgen welke persoonsgegevens Sluislab Amsterdam van je verwerkt. Op die manier moet duidelijk worden voor jou waar de gegevens vandaan komen en met wie wij de gegevens eventueel delen of hebben gedeeld. Je kunt alleen gegevens over jezelf opvragen, niet over anderen. Dit kan alleen als je kunt aantonen dat je gegevens namens iemand opvraagt en/of daarvoor toestemming hebt verkregen.

Recht van aanpassen, aanvullen, beperken, meenemen of verwijderen van de gegevens

Staan niet de juiste persoonsgegevens geregistreerd of is het niet compleet? Dan kunnen wij op je verzoek dit aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn.

Intrekken van je toestemming

Als je aan ons toestemming hebt verleend om je persoonsgegevens te mogen verwerken, kun je deze toestemming ook weer intrekken. Je doet dit op dezelfde wijze als waarop je toestemming hebt verleend.

Bezwaar tegen verwerking gegevens

Je kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Je kunt ons dan vragen om je persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd. Je moet in zo’n geval kunnen aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor je kan hebben.

Hoe doe je dit?

Als je een beroep wilt doen op één of meerdere van je Privacyrechten, geldt het volgende:

  • Je kunt per post een verzoek indienen.
  • Je moet je legitimeren bij de servicebalie van een onderwijslocatie van Inholland.
  • We behandelen je verzoek binnen 1 maand. Is je aanvraag complex? Dan hebben wij hiervoor nog twee maanden extra.

Bezwaar en beroep

Wanneer je verzoek niet of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, wordt altijd uitgelegd waarom dit zo is. Je hebt recht op de vastlegging hiervan in een besluit. Hiertegen kun je bezwaar aantekenen bij de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is het College van Bestuur van hogeschool Inholland. In het besluit staat hoe je dit kunt doen.

Klacht indienen

Ben je niet tevreden over het handelen van Sluislab Amsterdam bij het omgaan met je privacy of het verwerken van je persoonsgegevens? Of vind je dat Sluislab Amsterdam ten onrechte je persoonsgegeven heeft verwerkt? Dan kun je een klacht indienen bij de hogeschool, via het emailadres: functionarisgegevensbescherming@inholland.nl.

Wanneer wij er samen niet uitkomen, kun je naar de rechter gaan. Hierover lees je meer in de afhandeling van je klacht. Daarnaast kun je altijd een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je van mening bent dat je in je rechten bent geschonden. Hierover lees je meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), bij ‘Klacht over gebruik persoonsgegevens’.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van Inholland houdt toezicht op de waarborgen van je privacyrechten bij de hogeschool Inholland. Heb je vragen over het Register van Verwerkingen of wil je een melding doen van een (vermoeden van) een datalek of privacymisstanden? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van Inholland en het emailadres: functionarisgegevensbescherming@inholland.nl

Je websitebezoek

Bij bezoek aan onze website worden zogenaamde cookies geplaatst. Wij gebruiken technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast je surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren. Toch kun je ervoor kiezen om je af te melden voor de cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie

Hoe hogeschool Inholland omgaat met persoonsgegevens en beveiligingsmaatregelen neemt is beschreven in de beleidsnotities Privacybeleid en Informatiebeveiligingsbeleid. Op de pagina Privacy en Informatiebeveiliging op Iris (intranet) lees je onder andere hoe wij toegankelijkheid, privacy en bescherming van je gegevens op onze website en andere online-diensten regelen. Deze privacyverklaring wordt jaarlijks herijkt.

Heb je vragen over je persoonsgegevens of de AVG? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via het emailadres: functionarisgegevensbescherming@inholland.nl

Voor algemene informatie over privacy kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).